۱۳۹۳ دی ۲۱, یکشنبه

جایزه ریمون آرون 2014

بسیار خوشحال و مفتخرم که پایان نامه من برنده جایزه ریمون آرون 2014 (Prix Raymond Aron 2014) شده است. متن زیر «خلاصه» (Abstract) آن پایان نامه است:

«مسئله الهیاتی ـ سیاسیِ جان لاک»
این پایان نامه صورت بندیِ فلسفه سیاسی و اخلاقی جان لاک بر حولِ مسئله الهیاتی ـ سیاسی است. این اثر به مطالعه سیر تکامل اندیشه لاک از زمان آثار اولیه او تا شکل گیریِ نظریاتِ بالغِ او درباره تساهل، قانونِ طبیعی و مسیحیت می پردازد. از نظر نویسنده جان لاک دارایِ دو آموزه باطنی و ظاهری است. آموزه باطنی او یک آموزه فایده گرایی طبیعی و مستقل از وحی است که به خودی خود تا اندازه زیادی برای بنیادِ یک نظمِ سیاسی کفایت می کند. اما به دلیل دشواری هایِ مربوط به کشفِ مقدماتِ قانون طبیعی و فرمانهایِ آن، این آموزه می بایست متوسل به یک آموزه قانون طبیعی مبتنی بر ضمانت هایِ الهی شود؛ این همان آموزه ظاهری ِ جان لاک است. این آموزه دوم علی رغمِ نارسایی هایِ فلسفی اش یکی از اسطوره هایِ نجات بخشی است که ستون های رژیمِ سیاسی لاک را تشکیل می دهند. این آموزه پاسخی به محدودیتهایِ طبیعی زندگی بشر است: غیر عقلانیت و تضاد میان فرد و منافع عمومی. بدین معنا پروژه حقیقیِ جان لاک تاسیسِ یک «دینِ مدنی» برای تاسیس و حفظِ نظمِ سیاسی اوست.

۱ نظر:

  1. چارسوق اندیشه اراک
    (وبلاگ مشترک ابوالفضل رجبی و حمید نادری نورعینی)

    بساط ما دو تن، در «چارسوق اندیشه اراک»، همه آن چیزی است که از ذهنمان می گذرد. مخاطب ـ بخوانید مشتری ـ متاعمان را شاید خنزر و پنزر ببیند و شاید در غلتان. انتخاب با اوست، اما بضاعت ما جز این نیست. چوب حراج خواهیم زد به موجودی انبار ذهنمان. اگر به چشم خریدار بنگرید، از این بازار دست خالی برنخواهید گشت. از هر سوق و سویِ علوم انسانی، ریز و درشت، هر قلم که بخواهید، در بساط ما یافت می بشود. از فلسفه گرفته تا جامعه شناسی و از ادبیات گرفته تا روان شناسی. مسایل جاری روز ـ و عمدتاً فقراتی که از چشم دیگران پنهان می ماند ـ نیز جنس جور ماست. شتاب کنید و این سودای سودمند را از کف ندهید.

    پاسخحذف